.gitignore 54 Bytes
Newer Older
1
*.pyc
fred's avatar
fred committed
2
*.swp
3
/static
fred's avatar
fred committed
4
/media
fred's avatar
fred committed
5
/emissions
6
panikdb.sqlite3