Commit 7ee1e8f6 authored by Patrick Colmant's avatar Patrick Colmant

Delete sl.js

parent 3d29524e
/*
Copyright (c) 2003-2014, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang( 'templates', 'sl', {
button: 'Predloge',
emptyListMsg: '(Ni pripravljenih predlog)',
insertOption: 'Zamenjaj trenutno vsebino',
options: 'Možnosti Predloge',
selectPromptMsg: 'Izberite predlogo, ki jo želite odpreti v urejevalniku<br>(trenutna vsebina bo izgubljena):',
title: 'Vsebinske predloge'
} );
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment