Commit 3b08694e authored by Patrick Colmant's avatar Patrick Colmant

Delete da.js

parent f5891ee1
/*
Copyright (c) 2003-2014, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang( 'templates', 'da', {
button: 'Skabeloner',
emptyListMsg: '(Der er ikke defineret nogen skabelon)',
insertOption: 'Erstat det faktiske indhold',
options: 'Skabelon muligheder',
selectPromptMsg: 'Vælg den skabelon, som skal åbnes i editoren (nuværende indhold vil blive overskrevet):',
title: 'Indholdsskabeloner'
} );
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment